Salmon Burger

Freshly ground salmon patty, tomato, mixed greens, dill scallion sauce