Four Cheese

White pizza with fontina, mozzarella, gorgonzola, parmesan, basil